Диалог на тъмно гостува в Пловдив


Различни и равни

Федерация Спорт за Хора със Зрителни Увреждания и екип по проекта “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства” осъществи гостуване и срещи в пълна тъмнина в Библиотека Иван Вазов в гр.Пловдив.

Събитията протекоха във формат 90 минути в пълна тъмнина и 60 минути за обратна връзка на светло. В тази среда ролите на незрящи и зрящи се размениха и, за разлика от живота, незрящите водеха зрящите в процеса на взаимно опознаване и диалог. Водещите(фасилитатори) на Диалог на тъмно са специално обучени незрящи, подкрепяни от експерт.

Опирайки се на досегашния ни опит тъмнината създава условия на равенство и разбиране, в които нуждите на всеки участник биват “видени”, асимилирани и уважени при взимането на важни за групата решения. Вярваме, че този модел на общуване, пренесен на сцената на социалното взаимодействие в обществото ни, спомага да бъдем по-толерантни и осъзнати граждани. Чрез този нестандартен метод за водене на диалог искаме да спомогнем за насърчаване на включването на гражданското общество в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения като същевременно променим предразсъдъците по ключови обществени теми.

В тъмното участниците разбират отговорите на въпросите можем ли да чуем другия по-добре, когато не го виждаме, как да потърсим начините за решаване на проблеми през чуждата гледна точка и как чрез диалог “на тъмно” да намерим „светлото бъдеще” за българското общество.

През 2016 г. предстоят събития в гр.Бургас и в гр.Варна. Очаквайте подробности!

 

Събитието е част от проекта Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ФСХЗУи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

EEA_Grants_JPG_4642_1