ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕ НА НЕЗРЯЩИ ФАСИЛИТАТОРИ


Обучение за незрящи и слабовиждащи фасилитатори по проекта BG05/1875 “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства” се проведе от 1-ви до 5-ти септември 2015 г. Незрящи с мотивация за работа са целевата група на тази въвеждаща дейност. Подборът на водещи на събития “на тъмно” се осъщстви по основни критерии: комуникативност, меки умения, положително отношение към личното зрителното увреждане и опит в предишни проекти. Подборът бе подпомогнат от обучител-експерт от “Диалог на тъмно“, Германия. За постигане на основната и специфичната цели на проекта е необходимо да се следват ясни правила при ползване на методологията “Диалог на тъмно”, която е с доказани резултати в цял свят. Тази специфична методология следва да се прилага от обучените незрящи фасилитатори с оглед постигането на максимален ефект върху останалите участници в събитията.

Обучаеми за фасилитатори за Диалог на тъмно

Обучение за водещи на сесии на тъмно

Обучаеми за фасилитатори за Диалог на тъмноОбучаеми за фасилитатори за Диалог на тъмноЦялата група от обучаеми за фасилитатори за Диалог на тъмно
Събитието е част от проекта Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ФСХЗУи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

EEA_Grants_JPG_4642_1

spodelime.com