МИСИЯ


Мисията на проекта Диалог на тъмно™ в България е да промени обществените нагласи към незрящите и хората със зрителни увреждания като фокусира вниманието към талантите и способностите им чрез стимулиране на творческото вдъхновение и предприемачески дух в посока популяризиране на невизуалната култура сред зрящите чрез стимулиране на тактилността, обонянието, слуха, вкуса, споделянето и емпатията.

Публикацията е част от проекта Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ФСХЗУи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

EEA_Grants_JPG_4642_1
spodelime.com