ИМА ЛИ СВЕТЛИНА В КРАЯ НА ТУНЕЛА?


Срещи на тъмно спомагат за преодоляване на предразсъдъци и повече доверие в другите

 

За първи път в България международната платформа „Диалог на тъмно” съвместно с Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания организира необичайно преживяване – диалози на тъмно, в които ще си дадат среща хора от различни групи: представители на местната власт, общинската и държавната администрация, граждани, представители на уязвими групи, неправителствения сектор, бизнеса, културата и изкуството. Целта е да се насърчи диалога между различните обособени групи в обществото, които да преживеят равенство, единство и диалогичност.

От септември 2015 г. до февруари 2016 г. в 4 града  – Варна, Бургас, Пловдив и София ще се проведат по 8 събития на град, общо 32 Диалози на тъмно, в които в продължение на 120 минути в пълна тъмнина и 30 минути обобщение на светло ще се обсъждат важни теми като липсата на диалог между НПО, институции, бизнес и граждани, което неизбежно води до недоверие и липса на усещане за гражданско общество, задълбочаване на отчуждението, социалните неравенства и изключването.

Целта на проекта е да се създадат условия за чуваемост и включваща социална среда чрез практикуване на диалог чрез заедност, за да се преодолеят негативните нагласи и предразсъдъците предизивикани от различията. Инструмент за това е платформата „Диалог в тъмното“, която предразполага към развиването на емпатия и чувствителност към проблемите на другия.

Събитията ще се водят от специално обучени незрящи в напълно затъмнени помещения. В такава среда ролите се разменят и повечето участници „загубват” едно от основните си сетива и са водени от незрящи. Очаква се нестандартният метод за водене на диалог да спомогне за насърчаване на включването на различните заинтересовани страни в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения.

 

Проектът “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875″ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg в тематична област Демокрация, права на човека и добро управление и тематичен приоритет Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.

Публикацията е част от проекта Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ФСХЗУи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

EEA_Grants_JPG_4642_1

 

spodelime.com