ЗА ПРОЕКТА


Проектът BG05/1875 “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства” се изпълнява от Федерация Спорт за Хора със Зрителни Увреждания и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg .

 

Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление

 

Тематичен приоритет: Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.

 

Резюме: Липсата на диалог между НПО, институции, бизнес и медии неизбежно води до недоверие и липса на усещане за гражданско общество, което задълбочава отчуждението, социалните неравенства и изключването. Целта на проекта е да се създадат условия за изграждането на антидискриминационно национално законодателство и включваща социална среда чрез практикуване на диалог чрез заедност, за да се преодолеят негативните нагласи и предразсъдъците между различните обособени групи в обществото. Инструмент за това е методологията Диалог в тъмното™, която предразполага към развиването на емпатия и чувствителност към проблемите на другия – събития, водени от незрящи в специално конструирани тъмни стаи, където ролите се разменят. В такава среда, повечето участници „загубват” едно от основните си сетива и са водени от незрящи. Включването на различните целеви групи – представители на НПО, институции, бизнес и медии в такъв тип диалогичност ще доведе като резултат до повишаване възможността за насърчаване на включването на различните заинтересовани страни в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения.

Изпълнител на проекта е Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания в сътрудничество и с лиценз от социално предприятие Диалог™, Германия.

Публикацията е част от проекта Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ФСХЗУи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

EEA_Grants_JPG_4642_1
spodelime.com